Bebyggelselämning

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Knutlösa

Bebyggelselämning – mellan Nyängen och Stenfallet, V om vägen. N 59° 24' 22,36", E 15° 31' 35,96". Bebyggelselämning, sentida bestående av 2 husgrunder avekonomibyggnader, röjd odlingsyta, 2 odlingsterasser, 3 st 8-10m st odlingsröser samt ett 10-tal mindre, samt delar av vägbank.


Djupdalen

Bebyggelselämning. N 59° 24' 5,26", E 15° 31' 3,48" Bebyggelselämningar. Inom en yta av ca 50x20 m (NNV-SSÖ) är iSÖ:Husgrund, ca 17x7.5 m (NNV-SSÖ) och i ÖNÖ långsidan 0.75 m h, iVSV 0.1 m h och anslutning till den tämligen jämna krönplatån. Övertorvad. I NNV-ÖNÖ-SSÖ är stenskadd kant av 0.3-0.7 m stblock. Centralt i Ö delen är en 3-4 m st och 0.7 m dj inskärning(källarrest?). NV om denna är en 2-3 m st och 0.4 m h spismursrest med tegelfragment i ytan. I NNV är möjligen en längre stenterass. Lövträd. Röjningsstensamling V därom.14 m NV om V är:Husgrundsplatå, ca 13x11 m (N35grV-S35grÖ) och 0.2-0.5 m h (lägsti SV) . Övertorvad med i NV-NÖ-SÖ delvis stenskadda kanter av0.3-0.6 m st block. Ett lövträd. Sannorlikt husgrundsplatå.Intill samt nedanför och ÖNÖ om ovan är:Terassering?, ca 12x5-6 m (NV-SÖ) och intill 0.4 m h. Övertorvadmed i ytan spridda block, 0.3-0.6 m st. Smågropig yta. Gammalodlingskant i NÖ. Troligen bebyggelsepåverkad (grunder?). Bebyggelselämningarnas form, terasskanter och mtrl talar för platsen för Djupdals gamla tomt, läget verifierat genom ortsbor och Lantm. akt 1600-talet förvarad på Kägleborg.(Lagskifteskarta 1901 över Björntorp, Lillkyrka 108, ÖLM T Län, har endast backe markerad) Däremot har t-akt 5:1, Gränsbest CIWahlund 1756-58 och 5:2 Arealmätn. av Björntorp 1:8 av G Åkerman1813, LMV:s fo-arkiv, tomten markerad . De avritning i inv. hand. Ortsbefolkningen har ett stort antal historier om Ivar Munks liv och leverne med anknytning till bl a denna plats, som skall harvarit bebyggd redan under 1400-talet. Bonden, krigaren och stråtrövaren Ivar Munk, som härjade under 1400-talet, men var känd som en duktig man i trakten, friade till gårdens dotter och fick faderns samtycke. Munks dubbelliv avslöjades dock, när rövaren Munk en natt kom för att hämta dottern. På en stulen häst flydde de upp till Rövarkulorna. (rösena RAÄ nr 272 och273) undan sina förföljare för att följande dag drunkna, när deras häst skar genom isen vid Vassbron i Ödeby sn. Lantmäteriakt 1600-talet förvarad på Kägleborg - - LMV: akt 108,Laga skifte 1901 - - akt 5:1, 1756-58 - - akt 5:2, 1813.


På andra sidan vägen finns torpgrunden av det nyare torpet. Lämningarna är till största del borttagna.

Täppan

N 59° 23' 0,00", E 15° 32' 27,16". Bebyggelselämning vid Skogsmossen, sentida torpställe bestående av 1 husgrund med spismursrest, röjd odlingsyta, 1 odlingsterass. Enl. ortsbo byggdes aldrig något hus på den iordningsställda grunden, då hustrun ev. dottern avled strax före.


Dumhagen

Torpgrund i hörnet ängarna/åker Vitabron mot Mosstorp. N 59° 23' 41,61", E 15° 32' 1,31". Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2 husgrunder varav 1 med spismursrest, röjd odlingsyta samt 1 vägbank. Dumhagen är detsamma som Ängfallet.

Björntorp

N 59° 23' 25,83", E 15° 31' 49,43". Bebyggelselämning, sentida bestående av husgrund med spismursrest6x5 m. Bärbuskar och träd.12 m NV om 1 är:Grop 2.5 m diam, 0.5 m dj. Omgiven av vall 16 m br, 0.4 m h.Vallen är delvis stenar. Troligen förvaringsgrop. Ekonomibyggnadgrund. Smärre röjda och tidigare odlare ytor.

N 59° 23' 22,19", E 15° 31' 46,91". Bebygglselämningar, ca 100x100 m, bestående av 4-5 husgrunder medstenfot varav ett med troligen elstadskulle, och 1 väg, belägeni Ö delen. Övertorvade. Troligen finns i Ö delen ytterligaregrunder av smärre uthus. Bytomt – Där det idag ligger travar med gammalt uppsågat virke.

I åkerkanten mot Smedstorp men åkern V om Skogsmossenvägen. N 59° 23' 16,67", E 15° 31' 43,61". Bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående av 2 husgrundervarav 1 med spismursrest, röjd odlingsyta ca 5 odlingsrösen,varav ett ca 16 m l och 4 m br.

N 59° 23' 19,90", E 15° 31' 47,27". Bebyggelsellämning, sentida torpställe, bestående av 2 husgrundervarav 1 med spismursrest, 1 källare, röjda odlingsytor. Invidboningshusgrunden finns en lingrop. Se nr 418! Pästskråpen växer, söder om vägen.

N 59° 23' 18,65", E 15° 31' 44,40". Lintorkningsgrop, rektangulär, 2.5x1 m (NÖ-SV) och 0.5 m synligtdjup. Stenskodda väggar (troligen i kallmur) av 0.2-0.4 m ststenar. Delvis fylld med jord och övermossad. Beväxt med trebjörkar.NV därom är en avlång svacka. SÖ därom resp. V därom ärinschaktningar, 3-4 m st och 0.6-0.8 m dj.Skiss i inventeringshandlingarna.

V om Björntorp upp i backen. N 59° 23' 26,06", E 15° 31' 32,68". Bebyggelselämningar, sentida gård, bestående av 3 husgrundervarav 1 med spismursrest, röjd odlingsyta samt ett 5-tal odlingsrösen.


Johanneslund ?

Bebyggelselämning – skogen mellan Mosstorp och Slängbäcken. N 59° 23' 39,61", E 15° 33' 22,75". Bebyggelseplats. Ej markerad på häradskartan 1864-65, geol. bla Ser Aa 48. Arboga1872 eller Gen. bl 73, Örebro 1928. Wikberg 1967 har äldsta belägg 1766. Ek kartan 1956 - - Joel Wikberg 2967: Glanshammars härad, s. 191.


Slängbäcken

N 59° 23' 43,39", E 15° 33' 37,36". Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 1 husgrund med spismursrest, 1 källargrund,2 grunder till ekonomibyggnader, röjda ytor och några röjningsrösen. Beväxt med bl a ett gammalt äppelträd, en storrönn och körsbärsträd. Wikberg 1967 har äldsta belägg 1760. Häradskartan 1864-65. - - Ek kartan-55, på denna är namnetplacerat längs bäckdiken på åkermarken 200-300 m S därom. - -Geol. bl. Ser. Aa 48. Örebro 1872. - - Gen. bl. 73. Örebro 1928(utan namn). - - Wikberg J., 1967: Glalnsh:rs härads s. 192.


Brotäppan

Kallas Brotorp i fornminnesinventeringen. N 59° 22' 48,91", E 15° 33' 32,89". Bebyggelselämning, sentida torpställe, bestående av 1 husgrundmed spismursrest och källargrop, röjda ytor och röjningsrösen. Beväxt med asp och björk.

Hinderstugan

N Lysinge – Bebyggelselämning - V om väg. N 59° 22' 43,28", E 15° 30' 42,88". Bebyggelselämning sentida backstuga bestående av 1 husgrund med spismurrest samt röjd odlingsyta.


(Fornminnesinventering)