Boplats

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Sandtäppa. Boplats. Stenålder till järnålder. N 59° 22' 51,47", E 15° 32' 55,09". Boplats, ca 150x70 m (N-S). Inom området påträffades keramik,brända ben, slagen flinta, kvarts och grönsten m m. Fyndmaterial påträffat i plöjd åkermark år 2004 har inlämnats, tillsammans med avritningar av bl.a. avslag och föremål, till Örebro Läns Museum.

Boplats – Stenålder - järnvägen mellan Lyshem och Vargmossens NV spets. N 59° 22' 56,71", E 15° 31' 17,24". Boplats, ca 45x30 m (VNV-ÖSÖ). Boplatsen framkom vid utredning,vid slutundersökningen framkom boplatsanläggningar, bla härdar, kokgropar och stolphål samt fynd, företrädesvis slagen kvarts men även bla kvartsit, hälleflita, skiffer och porfyr. Boplatsen dateras till senmesolitikum genom strandförskjutning ochC14-analys.

Lyshem - Boplats – Stenålder – Kvartsbrott – där järnvägsbron är idag. N 59° 22' 57,65", E 15° 30' 58,61". Boplats, ca 60x20 m (NNÖ-SSV). Boplatsen framkom vid utredning, vid slutundersökning framkom ett fåtal boplatsanläggningar blahärdar samt fynd, företrädesvis slagen kvarts men även kvartst, flinta, skiffer och sandsten. Ca 100 m V om boplatsen, utanför exploateringsområdet påträffades ett kvartsbrott, på ca 61 möh. Kvartsbrottet bestod av en klipphäll av kvarts, ca 2x4 m st, där man i kanterna tydligtkunde se resterna av kvartsbrottet. Brottet dokumenterades och återställdes sedan. Pga bristfällig redovisning i rapporten kan kvartsbrottet inte markeras på registerkartan.

(Fornminnesinventering)