Gravröse

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Rövarkulorna

bronsålder N 59° 24' 15,18", E 15° 30' 25,12" Röse, ca 11 m diam och ca 1.3 m h. Stenarna är i allmänhet,0.2-0.35 m st. Mittgrop ca 4 m diam och 1 m dj. Mittgrop ca 4 mdiam och 1 m dj En tredjedel av röset i V är nästan heltbortfört. En mindre skadegörelse i NÖ kanten. Röset är ganska övermossat. Beväxt med en torrbjörk, en tall och flera smågranar.82-08-11 T Artelius. RAÄ nr 10 i Lillkyrka sn, Örebro län Wikberg J. 1950:Götlundaboken s. 20. - - Wikberg J 1967: Glunsh:rs härad s. 173.- - Schnell I, 1935: Från bergslag och bondebyggd, s 47.

Rövarkulorna

bronsålder N 59° 24' 15,30", E 15° 30' 19,94" Röse, ca 16 m diam och 1.75 m h. Stenarna är i allmänhet0.15-0.35 m st. Mittgrop, ca 4 m diam och 1.3 m dj.I kanten i VSV är nästan all sten bortplockad inom ett ca 4 m st område och en lika stor grop finns i kanten i ÖNÖ. Där jämte finns i ÖSÖ och SSÖ kanten flera smärre gropar, vilka liknar täktgropar. Genom alla dessa fäktgropar i kanten får röset delvis karaktärt av spetsiga utskott. I rösets N del en delmängd sten bortförd. Röset är föga övermossat. Runt röset växer flera granar och tallar Nr 10 och 11 kallas avbefolkningen Rövarkulorna och sätts i samband med den på1400-talet i dessa trakter härjande rövaren Ivar Munk. 82-08-11T.A:s =RAÄ nr 11 i Lillkyrka sn, Örebo län. - - Hofbergs H reseber.1868. Avskrift i ATA Lillkyrka. Finnåker. - - Trol. bi WikbergJ., 1950: Gotl. boken s 20, 1967: Glan. hds 173. - - Schnell I.,1935: Från Bergslag och bondebygd, s 47. - - Lagaskifteskarta över Björntorp 1901-03, Lillkyrka 108,ÖLM, T län Medd. fr Örebro läns museum 1930, s 17.

Gravröse

bronsålder – Mellan Rövarkulorna och kappellet, N om väg. N 59° 24' 18,37", E 15° 30' 42,11" 1) Röse, oregelbundet, ca 7 m diam och 0.5-0.6 m h. Stenarna av vilka många är skärviga är 0.1-0.35 m st, således ojämnstenmaterial. Mittgrop ca1 m diam och 0.1 m dj. Röset är även fö omplockat och ytan ojämn. Röset är utrasat. I bergskanten Ö-S-SV därom är ytliga spår täkt sannolikt till röset nr 1.Beväxt med några mindre tallar och en stympad gran, som nerbreder ut sig över röset.

Gravröse

bronsålder – Mellan Rövarkulorna och kappellet, N om väg. N 59° 24' 17,36", E 15° 30' 41,10" Ca 25 m SSVom nr 1 är nr:2) Röse, ca 4 diam och 0.4 m h. Stenarna är 0.15-0.35 m st.Mittgrop ca 1.5 m diam och 0.25 m dj. Något utrasad. Nästan heltövermossat och delvis täckt med ris. Beväxt i ena kanten (Ö) meden tall.82-08-11 T.Artelius.

(Fornminnesinventering)