Kungsvägen

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Landsväg / Eriksgatan. N 59° 24' 21,12", E 15° 30' 50,37" Gammal vägsträckning, med en sammanlagd längd av ca 3950 m(huvudriktning NÖ-SV), fördelade på fyra avsnitt 1-4 från SVtill NÖ:1) Väg, ca 1400 m l (NÖ-SV) och 3-4 m br, V om Djupdal intill 6 mbr. Mellan och SV om röserna, RAÄ 272 och 273 mycket svag ochnednött och intill 0.1 m dj, mellan RAÄ 272 och Djupdal medkaraktär av övergiven och övertorvad, sämre brukningsväg, 3-6 mbr (vanl. ca 3 m ), vid passage av blockrik slänt (troligenmäktig strandvall) i formav djupt nedskuren hålväg, 0.5-1.5 m dj(foto!), Ö därom ett vägskäl, där väg mot NNÖ-slänt överst ärintill 6 m br och terrasserad i Ö. Vid sockengräns och krök motÖ ansluter annan gammal väg mot NV (RAÄ 76 i Ödeby sn).Ö om sentida spång vid Djupdal är ett ca 550 m l (NÖ-SV),övergivet avsnitt, ca 3 m br och 0.1-0.3 m h. I ett par avsnittnedskuren och lätt skålad eller sprig, från 0.1 m dj upp tillöver 1 m dj med hålvägskaraktär vid passage av backslänt(möjligen strandvall, se foto). Vägen saknar mestadels kantdikenoch ger genom övertorvning och kantvegetation och minimaltytslitage (huvudsakligen nu använd som strövstig) ettålderdomligt intryck. Upphör i VSV i lätt försumpat parti N omlandsväg med tänkbar tidigare fortsättning i den nuvarandevägen. Ändar i NÖ i vägförgrening och fortsätter mot NÖ i2) Väg, ca 1100 m l (NÖ-SV), 3-4 m br och 0.1-0.3 m h.Övertorvade kanter, mestadels sliten vägbana och svagt spårig.Ändar i skarp krök av landsvägen NV om Käglekropp och forsätteri denna3) Väg, nuvarande landsvägen, ca 1000 m l (NÖ-SV), minst 6 m broch 0.4-0.7 m h.I Ö avvikande från ovannämnda är4) Vägbank, ca 500 m l (NV-SÖ), 3 -4.5 m br och vanliglen 0.2-0.5m h. Övertorvad med småsten, grus och enstaka slaggbitar (i NV)i ytan. Igenväxande, delvis endast öppen stig. Leder ut motgamla brofästena öppet. 1= RAÄ 15, Lillkyrka sn, Örebro län. - - 2-4= RAÄ 14, Götlunda snnu Västmanlands län. - -Wikberg J. 1950: Götlundaboken s 380 foch 648 ff. - - Wahlund Claes., 1756 lantm. akt har sträckningen1-4 utom 1, V om Djupdal och benämner den Gamla landsvägen. - -Häradskartan Glanshammars härad 1864-65 har 2) som stigelgångväg, 3) som landsväg och 4) som bättre körväg. - - Geol. bl. 73Örebro 1928 har 2) som körväg, 4) som stig. - - Lagaskifteskartaöver Björntorp 1901-03, Lillkyrka 108, ÖLM F-län, har väg Ö ombäcken. - - Akt 5:1, Gränsbest. av Wahlund C L., 1756-58LMV-FoA. Fotos av 1) sid 6-7! I inv handl. (Fornminnesinventering)