Stadgar

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Stadgar för Käglans bygdeförening


§ 1 Föreningens namn skall vara ” Käglans bygdeförening”.


§ 2 Ort och säte för styrelsen Styrelsen skall ha sitt säte i Käglans geografiska närområde, södra Fellingsbro.


§ 3 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för medlemmarnas gemensamma intresse samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.


§ 4 Medlemskap Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Nya medlemmar antas av styrelsen. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen.


§ 5 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för föreningens skulder. Medlem är skyldiga att betala medlemsavgift samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlemsavgift fastställes av årsmötet.


§ 6 Medlems avgång och uteslutning. Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen och ställas till styrelsen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Medlem som inte följer sina åliggande gentemot föreningens, motarbetar eller på annat sätt skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas. Beslutet kan överklagas vid nästkommande årsmöte.


§ 7 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls före juni månads utgång. Kallelse till sammanträde skall utgå minst en månad i förväg. Dagordning samt övriga handlingar skall bifogas kallelsen. Kallelse kan även ske via e-post. Medlemmar har röst– och yttranderätt vid årsmötet. Varje medlem innehar en röst.


§ 8 Styrelsen 1. Organisationens ordförande och styrelse väljs av årsmötet. 2. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 11 ordinarie ledamöter och suppleanter, vilka väljs på ett (1) år. 3. Styrelsen konstituerar sig själv. 4. Organisationens styrelse har sitt säte i Käglans närområde, södra Fellingsbro.


§ 9 Revisorer På årsmötet väljs två revisorer, som har att granska styrelsens förvaltning och organisationens räkenskaper för ett (1) år.


§ 10 Firmatecknare Organisationens firma tecknas av vald ordförande och kassör.


§ 11 Räkenskapsår 1. Organisationens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 2. Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast 15 mars.


§ 12 Årsmöte

I. På ordinarie årsmöte skall förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av sekreterare för årsmötet 3. Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt 6. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas årsberättelse 9. Frågeställning med anledning av resultat och balans 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut i anledning av vinst eller förlust 12. Beslut om arvode till förtroendevalda 13. Val av organisationens ordförande för ett (1) år 14. Val av styrelseledamöter för ett (1) år 15. Val av revisorer 16. Motioner 17. Verksamhetsberättelser 18. Verksamhetsplan 19. Övriga, i förväg väckta frågor 20. Avslutande av möte


§ 14 Beslut 1. Styrelsen är beslutför när minst hälften + en av ledamöterna är närvarande. 2. Vid beslut i styrelsen och på årsmötet skall enighet eftersträvas. 3. Kan ej sådan uppnås, krävs minst 2/3 majoritet för att beslut skall vara giltigt.


§ 15 Upplösning Vid organisationens upplösning skall kvarvarande tillgångar delas jämnt mellan vid den tidpunkt registrerade medlemmar.


§ 16 Stadgeändring Ändring av stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extrainsatt.